Kvalita

V spoločnosti PAWTRANS SLOVAKIA s.r.o. bol zavedený, zdokumentovaný, implementovaný a je udržiavaný systém riadenia kvality a bezpečnosti potravín v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001:2008 a Codex Alimentarius. Integrovaný systém manažérstva kvality a bezpečnosti potravín spoločnosti PAWTRANS Slovakia s.r.o. vychádza z ôsmich zásad riadenia kvality a siedmych princípov systému HACCP, prijatých a implementovaných s cieľom udržať spoločnosť v smere neustáleho zlepšovania jej fungovania:

  • Orientácia na zákazníka
  • Vedenie
  • Zapojenie zamestnancov
  • Procesný prístup
  • Systémový prístup k riadeniu
  • Neustále zdokonaľovanie sa
  • Rozhodovanie na základe faktov
  • Vzájomne prospešné vzťahy s dodávateľmi a partnermi

Implementované v PAWTRANS Slovakia s.r.o. Integrovaný systém riadenia kvality a bezpečnosti potravín je potvrdený certifikátmi ISO 9001:2008 a HACCP vydanými nezávislou certifikačnou jednotkou Q&R Polska Sp. z o.o.

Na zabezpečenie plne profesionálnej činnosti špecializovanej umývacej linky pre cisterny a stanovenia úrovne bezpečnosti a kvality operačných činností vykonávaných pri práci s inertnými, ako aj nebezpečnými chemickými materiálmi podľa ADR, RID, ADN a špecifikovaným rizikovým materiálom HCDG subjektmi pôsobiacimi v logistickom reťazci sme implementovali a predložili k auditu CEFIC požiadavky SQAS.