Jakość

W firmie PAWTRANS SLOVAKIA S.R.O. został ustanowiony, udokumentowany, wdrożony i jest utrzymywany Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2008 oraz Codex Alimentarius. Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności firmy PAWTRANS Slovakia s.r.o. bazuje na ośmiu Zasadach Zarządzania Jakością i siedmiu zasadach systemu HACCP, zaakceptowanych i wdrożonych w celu prowadzenia Firmy w kierunku jej coraz sprawniejszego funkcjonowania:

  • Orientacja na klienta
  • Przywództwo
  • Zaangażowanie personelu
  • Podejście procesowe
  • Podejście systemowe do zarządzania
  • Ciągłe doskonalenie
  • Podejmowanie decyzji na podstawie faktów
  • Wzajemnie korzystne powiązania z dostawcami i partnerami

Wdrożony w PAWTRANS Slovakia s.r.o. Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności potwierdzony jest certyfikatami ISO 9001:2008 oraz HACCP wydanymi przez niezależna jednostkę certyfikująca Q&R Polska Sp. z o.o.

W celu zapewnienia w pełni profesjonalnego działania specjalistycznej myjni cystern oraz zbadania i określenia poziomu bezpieczeństwa i jakości działań operacyjnych podejmowanych w obrocie produktami chemicznymi zarówno obojętnymi, jak i niebezpiecznymi podlegającymi ADR, RID, ADN oraz materiałami szczególnego ryzyka HCDG przez podmioty funkcjonujące w łańcuchu logistycznym wdrożyliśmy i poddaliśmy audytowi CEFIC wymagania SQAS.